Leasing

Leasing

11. jul. 2021 | Door Tim Ruhoff

Indien een onderneming voertuigen voor haar wagenpark wenst aan te kopen, bestaat er naast de aankoop ook de mogelijkheid om de voertuigen te leasen. In wat volgt willen we de aankoop en leasing van bedrijfsvoertuigen vergelijken, de leasingtermijn bespreken alsook de verschillende types van wagenparkleasing en hun voor- en nadelen.

Leasingtermijn en rechtsgrondslag

Leasing is de overdracht van het gebruik van een zaak van een lessor aan een lessee. Het gaat dus niet om een koop, maar om een huur. Bijgevolg zijn de wettelijke voorschriften inzake huurrecht van toepassing op het leasingcontract. Het contract wordt gesloten tussen de lessor en de lessee. Zuiver juridisch gezien is een lease-overeenkomst een huurovereenkomst. Overeenkomstig § 535 BGB wordt in het huurcontract bepaald dat de verhuurder verplicht is het gehuurde goed tijdens de huurperiode conform het contract aan de huurder over te dragen en deze toestand tijdens de huurperiode te handhaven. De verhuurder blijft tijdens de huurperiode eigenaar van het gehuurde. De huurder daarentegen is eigenaar van het gehuurde tijdens de huurperiode. Hij is verplicht de overeengekomen huursom (leasetermijn) te betalen. Naast de regelmatige betaling van de leasetermijnen kan in de leasingovereenkomst bijvoorbeeld ook worden bepaald dat de leasingnemer de leasetermijnen moet betalen.

Boekhouding

Sommige ondernemingen moeten aan het einde van elk boekjaar een balans opstellen. Activa moeten altijd op de balans van de eigenaar worden opgenomen, omdat deze de feitelijke zeggenschap over het activum uitoefent. Dit betekent dat de lessor lease-overeenkomsten op zijn balans moet opnemen. Daartoe activeert hij het geleasede activum op zijn balans en schrijft hij het af over de gebruiksduur. De lessee kan de lease-vergoeding als een uitgave op zijn winst- en verliesrekening boeken.

Procedure voor leasing van voertuigen

Voertuigleasing werkt als volgt: eerst kiest de onderneming het gewenste voertuig bij de dealer. Het voertuig wordt dan echter niet gekocht van de dealer, maar er wordt een contract gesloten tussen de lessor en de lessee. De lessor koopt op zijn beurt het voertuig van de dealer. Het voertuig wordt vervolgens door de dealer aan de lessee overgedragen. Vanaf het moment dat het voertuig aan de lessee wordt overgedragen, begint de leaseperiode en moeten de leasetermijnen aan de lessor worden betaald. De leasetermijnen zijn dienovereenkomstig hoog genoeg voor de leasinggever om de aankoopprijs van het voertuig te dekken, met inbegrip van de kosten van uitgaven en administratie.

Type leasing

De term "leasing" is niet eenduidig gedefinieerd. Afhankelijk van de vorm van de leasingcontracten zijn er verschillende soorten. Het belangrijkste onderscheid is dat tussen financiële leasing en operationele leasing (operationele leasing). Grof samengevat verschillen de twee varianten in die zin dat financiële leasing inhoudelijk lijkt op de aankoop van een goed, terwijl operationele leasing kan worden gelijkgesteld met een verhuring. Hierna zal een leasingoverzicht van de verschillende soorten worden gegeven.

Financiële lease

In het geval van financiële leasing wordt een klassiek leasingcontract gesloten. De leasinggever draagt het voertuig over aan de leasingnemer, die hem als tegenprestatie een maandelijkse vergoeding betaalt. De leasinggever blijft eigenaar van het voertuig. De leasingnemer daarentegen is slechts de eigenaar van het voertuig. Bij financiële leasing wordt het bedrag van de leasingvergoeding zo berekend dat de waarde van het voertuig aan het einde van de leasingperiode is terugbetaald. Indien de aflossing niet aan het einde van de leaseperiode plaatsvindt, kan een slottermijn worden overeengekomen. Aangezien het niet gebruikelijk is dat het voertuig aan het einde van de leaseperiode wordt ingeleverd, is ook een vervolgfinanciering met een traditionele banklening mogelijk. Bij een leasingcontract wordt een vaste looptijd (ook wel basislease genoemd) overeengekomen. Tijdens deze periode kan het leasingcontract niet worden opgezegd. De looptijd van het contract wordt bepaald aan de hand van de normale gebruiksduur. De normale gebruiksduur.

Financiële lease
Financiële lease

Exploitatie-Leasing

Naast financiële leasing bestaat er ook operationele leasing. Deze leasingvariant heeft veel weg van een huurrelatie. Net als bij een huurcontract betaalt de lessee een huursom en mag hij in ruil daarvoor het voertuig gebruiken. De leasingnemer kan de leasingtermijnen ook weer als uitgave in aanmerking nemen om de belasting te verminderen. In tegenstelling tot financiële leasing is de leasingperiode aanzienlijk korter. De gebruikelijke contractduur ligt tussen één en 28 maanden. Het leasecontract kan te allen tijde worden opgezegd, met inachtneming van de opzegtermijn. De verplichtingen voor de leasinggever verschillen ook aanzienlijk van die bij financiële leasing. De lessor draagt het volledige investeringsrisico en moet de kosten voor onderhoud en service op zich nemen. Bovendien draagt de lessor ook het restwaarderisico voor het voertuig, hetgeen de reden is waarom in het geval van operationele leasing het aantal kilometers in het contract wordt beperkt. Overschrijding daarvan leidt tot extra kosten voor de lessee.

Exploitatie-Leasing
Exploitatie-Leasing

Full Service Leasing

Full service leasing is een vorm van operationele leasing. De looptijd van het leasingcontract is meestal drie jaar, maar er kunnen ook andere looptijden worden overeengekomen. Aan het einde van de leaseperiode beslist de lessee of hij het voertuig terugbrengt of houdt. Het voordeel van full-service leasing is dat alle kosten voor het voertuig in het leasetarief zijn inbegrepen, zodat er geen extra kosten ontstaan. In sommige gevallen vallen zelfs de tankkaarten voor brandstof en carwash onder het tarief. Het is echter belangrijk om in het contract goed op te letten welke diensten inbegrepen zijn en welke extra kosten er eventueel gemaakt moeten worden. Het voordeel van deze lease-optie is dat de wagenparkbeheerder zich nergens meer zorgen over hoeft te maken. Een groot deel van de administratie wordt door de leasinggever verzorgd. Zo wordt bijvoorbeeld de herstelling of het onderhoud van het voertuig door de werkplaats georganiseerd en wordt er voor een vervangwagen gezorgd.

Kilometerleasing

Bij het kilometerleasemodel wordt een leasecontract meestal afgesloten voor een periode van drie jaar. In het contract wordt het aantal kilometers voor het voertuig beperkt. Als de lessee meer rijdt dan de contractueel overeengekomen kilometers, moet hij voor de extra kilometers dienovereenkomstig betalen. De kosten bedragen tussen 10 en 15 cent per kilometer voor elke extra kilometer in het geval van een middenklasser. Als de overeengekomen kilometers niet volledig worden gebruikt, wordt de lessee ook voor het verschil vergoed. In de meeste contracten wordt een tolerantie van maximaal 2.500 km gespecificeerd, waarbinnen het aantal kilometers kan worden overschreden of onderschreden zonder extra kosten of vergoeding van de niet gereden kilometers. Aan het einde van de leaseperiode is de lessee aansprakelijk voor schade en gebreken aan het voertuig die door ouderdom en duur het gebruik te boven gaan.

Leasing met restwaarde

Bij deze methode wordt de restwaarde van het voertuig bij aanvang van het contract bepaald. Hoe hoger de restwaarde, hoe lager de maandelijkse leasetermijnen. Als een expert de restwaarde van het voertuig hoger inschat dan contractueel is overeengekomen, krijgt de lessee zijn geld terug. Als de expert de waarde van het voertuig daarentegen lager inschat, moet de lessee het verschil bijbetalen (restwaarderisico). De restwaarde wordt niet alleen bepaald door de leeftijd en het gebruik van het voertuig. Ook wetswijzigingen of rijverboden kunnen van invloed zijn op de restwaarde. De lessee doet er goed aan tijdig voor het aflopen van het contract op zoek te gaan naar een koper die het voertuig tegen de berekende restwaarde wil kopen, om zo een kostenval te voorkomen.

Leasing calculator

Om een bedrijf te laten nagaan welke leasingmethode het best geschikt is voor welk voertuig, zijn er op het web tal van leasingcalculators te vinden die de totale kosten duidelijk weergeven.

Leasing calculator
Leasing calculator

Leasing Software

Om een overzicht te houden van de leasecontracten voor de afzonderlijke voertuigen in het wagenpark, is een fleet management software geschikt. De fleet management software biedt een overzicht van de kosten voor elk voertuig, inclusief de leasekosten. De software beschikt over een rapportagetool om de kosten van het wagenpark te bewaken. Door de transparantie kunnen kostenveroorzakers worden geïdentificeerd en besparingsmogelijkheden eenvoudig worden geïmplementeerd. Bovendien worden alle belangrijke data voor de voertuigen, zoals onderhoud of hoofdinspectie, in de software opgeslagen en wordt er tijdig een herinnering via e-mail verstuurd. Ook de herinnering aan het aflopen van de leasecontracten wordt tijdig verstuurd, zodat er voldoende tijd is om kostenbewust over nieuwe contracten te onderhandelen. Een software voor wagenparkbeheer is intuïtief in gebruik en dus direct klaar voor gebruik. De software hoeft niet te worden aangeschaft, maar er is ook de mogelijkheid om software te leasen. De klant neemt dus geen enkel risico en kan vaak.

Conclusie

Voertuigleasing is een goed alternatief voor de aankoop van voertuigen voor een wagenpark. Dankzij de verschillende modellen kan de onderneming de leasingoptie kiezen die het best aan haar behoeften beantwoordt. De leasinggevers nemen een groot deel van de administratie op zich, zodat de leasingnemers niet worden belast met extra administratief werk. Om de verschillende aanbiedingen te kunnen volgen, zijn er op internet leasingcalculators te vinden die de totale kosten voor elk type leasing berekenen.