Imprint

CEO: Dipl-Kfm. Tim Ruhoff | Zielstattstr. 13 | 81379 München, Duitsland | BTW ID DE 32 68 53 222 | HRB 250147 | Tax-No. 143/166/61476

Next Generation Mobility GmbH

De website van Next Generation Mobility GmbH en alle onderdelen daarvan zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik van tekst, delen van de tekst, afbeeldingen, statistieken, enz. buiten de reikwijdte van het auteursrecht zonder schriftelijke toestemming van Next Generation Mobility GmbH is verboden en strafbaar volgens de wet. Dit geldt in het bijzonder voor reproducties, vertalingen, microverfilmingen, het opnemen in online-diensten en websites, en het invoeren en manipuleren in elektronische systemen. Next Generation Mobility GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Next Generation Mobility GmbH, die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard, die door het gebruik of misbruik van de verstrekte informatie of door onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover Next Generation Mobility GmbH niet aantoonbaar opzettelijk of door grove nalatigheid schuldig is aan het bestaan van de fout. Indien Next Generation Mobility GmbH direct of indirect naar een externe site verwijst of deze verwijzing via een link aanbiedt, is Next Generation Mobility GmbH alleen aansprakelijk wanneer zij uitdrukkelijk kennis heeft van de inhoud daarvan en wanneer het technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik van illegale inhoud te verhinderen. Next Generation Mobility GmbH garandeert uitdrukkelijk dat op het moment dat de links tot stand kwamen, deze links geen herkenbare illegale inhoud bevatten. Next Generation Mobility GmbH kan op geen enkele wijze invloed uitoefenen op de actuele en toekomstige vormgeving van de gelinkte sites en distantieert zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoudelijke wijzigingen die na het tijdstip van het plaatsen van de links naar deze sites plaatsvinden, indien deze illegale inhoud bevatten. Dit geldt ook voor externe bijdragen of bijdragen van derden in door Next Generation Mobility GmbH opgerichte discussiegroepen, enz. Next Generation Mobility GmbH is niet aansprakelijk voor illegale, onjuiste en/of onvolledige inhoud en schade die ontstaat door het gebruik van informatie die op de gelinkte sites wordt aangeboden.