UVV-keuring van bedrijfsvoertuigen

UVV-keuring van bedrijfsvoertuigen

20. jun. 2021 | Door Tim Ruhoff

Bedrijfsvoertuigen moeten niet alleen een algemene controle ondergaan, maar ook regelmatig worden gecontroleerd op grond van de voorschriften ter voorkoming van ongevallen (UVV). Hieronder wordt besproken waar de UVV-keuring wettelijk verankerd is, wat de inhoud van een UVV-keuring is en welke andere wettelijke voorschriften wagenparkbeheerders in acht moeten nemen.

Rechtsgrondslag

De voorschriften voor de UVV-keuring vloeien niet voort uit de verkeerswetgeving, maar uit de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van de overheid. Deze hebben tot doel de werknemers te beschermen en de bedrijfsveiligheid te waarborgen. Sinds 1884 bestaan er voorschriften ter voorkoming van ongevallen. In tegenstelling tot de hoofdinspectie, waarbij de voertuigen worden gecontroleerd op verkeersveiligheid, naleving van de voorschriften en milieuvriendelijkheid, heeft de UVV-keuring uitsluitend betrekking op de verkeersveiligheid van de bedrijfsauto.

Welke bedrijfswagens vallen onder de UVV-keuring?

DGUV (Duitse sociale ongevallenverzekering) verordening 70 regelt de UVV-keuring voor bedrijfsvoertuigen. De verordening bepaalt dat alle voertuigen die door een bedrijf aan zijn werknemers ter beschikking worden gesteld, moeten worden gekeurd volgens de UVV. Het maakt niet uit of het voertuig alleen voor het werk of ook voor privédoeleinden wordt gebruikt. De enige uitzondering geldt voor voertuigen die niet harder dan 8 kilometer per uur mogen rijden, zoals graafmachines.

Welke bedrijfswagens vallen onder de UVV-keuring?
Welke bedrijfswagens vallen onder de UVV-keuring?

Inhoud van de UVV-keuring van voertuigen

De controle van de voorschriften ter voorkoming van ongevallen berust op drie pijlers: 1. regelmatige inspectie van het voertuig door de bestuurder vóór het begin van de rit. 2. eenmaal per jaar inspectie van de voertuigen door een deskundige. 3. instructie van de bestuurders bij het overnemen van de voertuigen en jaarlijkse herhaling daarvan.

1. Pre-rit inspectie

Alvorens te vertrekken moet de bestuurder volgens artikel 36, lid 1, van DGUV-reglement 70 zijn auto op schade en gebreken controleren. Dit houdt onder meer in dat moet worden nagegaan of de verlichting goed werkt en of het brandstof-, koelvloeistof- en motoroliepeil in orde is. Ook de banden en de nummerplaten moeten worden gecontroleerd. Het is ook belangrijk te controleren of de verbanddoos, de gevarendriehoek en het veiligheidsvest intact zijn en zich in de auto bevinden. Checklists zijn nuttig gebleken om alle belangrijke onderdelen te controleren. Er zijn talrijke gratis downloads beschikbaar op het internet.

2. Inspectie door een deskundige

Naast de regelmatige algemene keuring moeten alle commercieel gebruikte voertuigen eenmaal per jaar door een deskundige worden gekeurd. In de meeste werkplaatsen is het zo georganiseerd dat bijvoorbeeld de UVV-keuring samen met de wielwissel of andere onderhoudswerkzaamheden door een deskundige wordt uitgevoerd om tijd te besparen. Voorzichtigheid is geboden bij het koppelen van de keuring door een deskundige aan de algemene keuring, aangezien deze niet elk jaar plaatsvindt en in het geval van nieuwe voertuigen zelfs pas na drie jaar. Met name wanneer de UVV-keuring samen met andere onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan het voertuig wordt uitgevoerd, moet worden opgemerkt dat de UVV op de factuur wordt vermeld en dat het bedrijf een verslag van de keuring ontvangt als bewijs.

3. Jaarlijkse instructie van bestuurders

Overeenkomstig § 335 lid 1 nr. 3 DGUV-Verordening 1 is de werkgever verplicht de werknemer bij de eerste ingebruikneming te instrueren over het veilig gebruik van het voertuig. De inhoud van de instructie omvat onder meer instructies over mogelijke gevarenbronnen, training over beschermingsmaatregelen en in acht te nemen voorschriften. De instructie gaat ook in op het juiste gedrag bij ongevallen of slechte weersomstandigheden. Als bewijs moet de bestuurdersinstructie worden gedocumenteerd en jaarlijks worden herhaald.

Digitalisering van de UVV

Zoals hierboven beschreven moeten de UVV-keuring en de instructie van de bestuurder worden gedocumenteerd als bewijs van prestatie. Naast veel papierwerk betekent dit ook het bijhouden van deadlines. Er moet worden bijgehouden welk voertuig en welke bestuurder weer toe zijn aan een keuring of instructie. Afhankelijk van de grootte van het wagenpark kan de administratieve inspanning erg hoog oplopen. Daarnaast moet de instructie van het voertuig bijvoorbeeld op locatie worden uitgevoerd. Dit vereist afstemming van data. Vooral voor bestuurders die niet op dezelfde locatie werken als de wagenparkbeheerder of onderweg zijn in het veld, kan de instructie op locatie lastig zijn. Fleetmanagementsoftware kan de wagenparkbeheerder helpen om per voertuig de data bij te houden en de documenten voor het voertuig op te slaan in de software. Daarnaast is er ook een automatische reminder, bijvoorbeeld wanneer de volgende keuring door een expert moet worden uitgevoerd.

Digitalisering van de UVV
Digitalisering van de UVV

Juridische gevolgen van niet-naleving van de UVV

Indien de voorschriften ter voorkoming van ongevallen niet worden nageleefd en de instructie niet regelmatig wordt uitgevoerd, dreigt dit voor het bedrijf of de voor het wagenpark verantwoordelijke persoon juridische gevolgen te hebben. Deze variëren van boetes tot 10.000 euro. Bij ernstige overtredingen kan de overtreding zelfs met een gevangenisstraf worden bestraft. Bovendien neemt de wettelijke ongevallenverzekering de aansprakelijkheid voor de schade niet op zich. De werknemer kan echter ook worden gesanctioneerd. Indien de werknemer de voorschriften ter bescherming van de veiligheid en gezondheid op het werk overtreedt, kunnen afhankelijk van de ernst van de overtreding sancties worden bedreigd, variërend van een waarschuwing tot ontslag zonder opzegtermijn.

Conclusie

Wagenparkbeheerders moeten aan veel regels en voorschriften voldoen. Op het gebied van arbeidsveiligheid en bedrijfsveiligheid zijn UVV-inspecties een belangrijk onderdeel in het voorkomen van ongevallen met bedrijfswagens. De drie pijlers van UVV-inspecties zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat voertuigen en bestuurders verkeersgeschikt zijn of handelen. Voor de wagenparkbeheerder is het belangrijk dat alle inspecties worden gedocumenteerd om bij schade te kunnen aantonen dat aan de wettelijke eisen is voldaan. Wagenparkbeheersoftware kan helpen bij het beheren van de data en documentatie voor elk voertuig en voor elke bestuurder.